Op 31 januari riep het Europees Parlement de EU-Commissie op een voorstel te presenteren voor een bindende eis dat vanaf 2011 alle nieuwe gebouwen die verwarming en/of koeling behoeven aan eisen voor ‘passieve woningen’ of commerciële gebouwen moeten voldoen, en voor een eis dat vanaf 2008 passieve oplossingen voor verwarming en koeling moeten worden gebruikt.

De oproep maakte deel uit van een resolutie die naast dit item nog een lange rij andere voorstellen bevatte en kende een grote meerderheid vóór (592 stemmen), 26 tegenstemmen en 30 onthoudingen.

Meer info: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0033+0+DOC+XML+V0//NL

Vandaag vrij genomen om de kozijnen met Timmerfabriek Overbeek door te spreken. Zou vanmorgen op de bouw werken echter het weer liet het niet toe. Bij Timmerfabriek Overbeek de laatste ontwikkelingen van het nieuwe passief huis, nulwoning kozijn gezien. De detaillering is verder geperfectioneerd om de isolatiewaarde en de warmte stromen goed te krijgen. Verder is de detaillering verbeterd om de waterdichtheid te verbeteren en de duurzaamheid te vergroten. De eerste test resultaten zijn binnen en zijn goed. Binnenkort zal de volledige documentatie van dit kozijn ter beschikking komen.

Vandaag het PVC materiaal gehaald om de mantelbuizen te maken voor de buizen van het ventilatie systeem en de buizen van de aardsondes voor de warmtepomp. De mantelbuizen zijn een stuk groter dan de buizen die er doorheen moeten zodat ze geisoleerd kunnen worden.

De isolatie zorgt er voor dat er geen warmte of kou van de leidingen aan de muur afgegeven kan worden en er zo problemen met b.v. condens ontstaan. De 4 125mm leidingen zijn voor de twee aardsondes. De 3 (op de foto is de derde nog niet aangebracht) 250mm leidingen zijn voor de invoer ventilatielucht van de aardpijp, de invoerlucht zonder aardpijp (direcht) en de afvoer van de ventilatielucht. Er wordt op een andere plek nog 1 125mm leiding aangebracht voor eventueel een afvoer van een centrale stofzuiger. De leidingen van de nutsvoorzieningen worden nu ook aangebracht zie foto’s onder “Foto’s Serné Controle gemeente”.
Vandaag is er ook verder geschilderd aan de noodwoning. Hij wordt egaal licht grijs met groene draaiende delen.

Afgelopen weekeinde was het weer mooi om verder te bouwen. Weer anderhalve laag opgemetseld. We zijn bezig aan de achtste laag van de 11 lagen. Nu moeten alleen alle doorvoeren gemaakt worden dus dit gaat even wat langer duren. Morgen de PVC leidingen halen voor de doorvoeren. Mijn zwager is gekomen en hij is hard bezig om de noodwoning (schottenkeet) geheel in de verf te zetten zodat deze mooi en goed blijft.

Vogelaar stimuleert energiebesparing woningen met 4,5 miljoen euro
Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars bij een innovatieve aanpak van energiebesparing in woningen. De bewindsvrouw stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de Unieke kansen regeling ‘Naar energieneutraal wonen’. De regeling geeft subsidie voor de extra investeringen die gemoeid zijn met het toepassen van vernieuwende energiebesparende plannen.
Innovatief energie besparen kan door technieken, maatregelen en processen op een nieuwe manier met elkaar te combineren. Daarvoor is een goede afstemming nodig met alle betrokkenen in de bouw, zoals lokale overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwers en andere betrokken partijen. Voor de extra investeringen die daar bij komen kijken, kunnen de partijen subsidie aanvragen.
Het kabinet heeft in het programma ‘Schoon en Zuinig’ ambities geformuleerd voor energiebesparing, toepassing van duurzame energie en reductie van CO2-uitstoot. Een belangrijk deel van deze ambities moet in de gebouwde omgeving worden gerealiseerd. De subsidieregeling sluit aan bij de plannen van het Platform EnergieTransitie Gebouwde Omgeving (PeGO). In het platform zetten bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk in voor een duurzame energievoorziening in 2050.
Met de regeling wil Vogelaar kennis verzamelen over slimme en betaalbare energieproeven. Deze proeven moeten zich op termijn lenen voor grootschalige toepassing voor verdere energiebesparing. De subsidie is bedoeld voor de extra investeringskosten die gemoeid zijn met de realisatie van de proeven in de praktijk. Deze regeling wordt in de loop van 2008 opgevolgd door een structureel innovatieprogramma voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor financiële steun van het ministerie, kunnen een aanvraag indienen bij SenterNovem, het agentschap dat de regeling uitvoert.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet onder andere de reductie van CO2-uitstoot minimaal 45 procent zijn van de uitstoot in 1990 inclusief de CO2-uitstoot ten gevolge van het huishoudelijk gebruik. Het project moet uit minimaal vijftig woningen bestaan die binnen drie jaar na de start van het project opgeleverd of gerenoveerd worden. Projecten worden beoordeeld in een aanbestedingsprocedure. Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. Een project scoort beter wanneer het geschikter is voor grootschalige toepassing en de kwaliteit van de woningen verbetert (denk aan comfort, binnenmilieu, duurzame materialen). Het maximale subsidiebedrag per project bedraagt 500.000 euro..

Vandaag zijn twee studenten van de Hanzehogeschool Groningen op bezoek geweest op de bouw van nulwoning.nl. Zij verzamelen informatie over CO2 neutraal bouwen voor hun afstudeerproject. Hopelijk heb ik ze genoeg informatie gegeven zodat ze hun afstudeerproject tot een goed einde kunnen brengen.

Geen bouwactiviteiten dit weekeinde met nachttemperaturen van -10.

De documenten van het International Energy Agency heb ik zelf snel bekeken hierbij de belangrijkste dingen die ik gelezen heb en belang zijn voor mijn project.

Poster Task32 http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_ISES_2005_Poster.pdf Opvallend Chemical & sorption gaat niet verder dan simulation PCM gaat niet verder dan prototype in a laboratory Water gaat testen met installed system. Wij gaan proberen met PCM een installed system te bouwen.

Ecostock 2006 Paper http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Ecostock_2006_Paper.pdf The subcooling effect bij PCM’s Storage volume bij verschillende collector oppervlakten

The extended FSC procedure for larger storage sizes http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_A1_Dec_2007.pdf Duidelijke uitleg over FSC (Fractional Solar Consumption) Duidelijke grafiek over usable solar energy Qsolar,usable

The Reference heating System, the Template Solar System http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_A2_May_2007.pdf Grote opslag van warm water kunnen tot problemen leiden.

Chemical and sorption storage Selection of concepts http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_B1_May_2005.pdf Valt buiten scope van project dus niet echt gelezen

Thermal Properties of Materials for Thermo-chemical Storage of Solar Heat http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_B2_May_2005.pdf Valt buiten scope van project dus niet echt gelezen

Laboratory Prototypes of Thermo-Chemical and Sorption Storage Units http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_B3_Jun_2007.pdf Valt buiten scope van project dus niet echt gelezen

Storage based on Phase Change Materials (PCM) Selection of concepts http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_C1_Feb_2005.pdf For solar combisystems the most suited material appears to be Sodium acetate with its theoretical transistion temperature of 58 C.

Inventory of Phase Change Materials (PCM) http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_C2_Feb_2005.pdf Salt hydrate zijn te overwegen voor mijn project. Zeker een stuk om beter uit te zoeken. Ik kijk nu alleen naar paraffin. Salt hydraten kunnen meer energie opslaan.

Laboratory Prototypes of PCM Storage Units http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_C3_May_2007.pdf The storage density compared to water is strongly dependent on the temperature lift in the storage tank. For small temperature differences (50 – 70 °C) and immersed heat exchanger for the store of Institute of Thermal Engineering of Graz University of Technology can be sized about 1/3 of the volume compared to water by using sodium acetate trihydrate. For the same PCM-material but macro-encapsulated and for a temperature lift from 25 to 85 or 20 to 70°C in solar combisystems the store has the same size as a water store. For such cases, there is only little benefit from PCM with respect to store size. The simulations on an ideal heat storage solution show that this would be possible in a Danish climate with a PCM storage volume of 6 m3. Simulatie op basis van gebruik van een passief huis. For the seasonal storage of PCM the comparison to water stores is not as simple, because there are no heat losses of the subcooled PCM store. Compared to the theoretical heat storage of water without heat losses the PCM store can be reduce by about 30 %. Taking into account the long term heat losses of water stores the size reduction is far bigger.

LEGIONELLA IN COMBISYSTEMS TANKS http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_D1_May_2005.pdf Jammer genoeg alleen een opsommig van de problemen en de regelgeving in de diverse landen. Geen alternative mogelijkheden om legionella te bestrijden.

Simulation and Optimization of the Maxlean System http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask32/IEA_SHC_Task_32_Report_D2_Sep_2007.pdf “Simulations of innovative storage concepts” [2] revealed a most economical system size for the base case used in this study2 of only about 0.7 m3 of store volume and 10 m2 of solar collectors. If solar thermal energy shall play an important role in the energy economy or for high solar fractions (more than 50%) as suggested in “Solar Thermal Vision 2030” Op deze waarden ben ik ook uitgekomen dus dit klopt.

TASK 13: ADVANCED SOLAR LOW-ENERGY BUILDINGS http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask13/task13_advanced_solar_low_energy_buildings.pdf Lessons learned in Task 13: The Task has demonstrated that it is possible to design very low energy buildings that at the same time have high thermal comfort, good indoor air quality, and low environmental impact. The total energy consumption does not differ very much from country to country. The energy consumption for water heating is as large as the energy consumption for space heating, and, more importantly, the energy consumption for lights and appliances is also quite large. It is necessary to consider the total energy use, and not to focus on space and/or water heating only. It is necessary to consider the building as a system, where the different technologies used are integral parts of the whole. Energy conservation, using high levels of insulation and superwindows, should be the first option considered. Mechanical ventilation systems appear to be essential in low energy buildings, but their use should be challenged. Passive solar gains can make a major contribution to space heating in all climates and do not lead to overheating if proper solar protection is used. Passive solar systems can offer several benefits and give solar houses a market advantage. Solar DHW is an effective way to reduce the water heating requirements. Active solar space heating is technically feasible but not cost effective. Photovoltaics is not, presently, cost effective for general use, but PV systems that operate other solar equipment may make sense. Designing new, innovative building concepts requires a multidisciplinary design team. There is a lack of advanced calculation tools for integrated design. Simulation can be reasonably accurate and give a good indication of how the building will perform, before it is built. Training of builders and on-site supervision is particularly important in low energy buildings. In many of the countries, the acceptance of new technologies by the trades is difficult. Laboratory testing of new and innovative components is necessary and useful. The Task 13 buildings provided motivation to experiment with new technologies. There is a market for low energy buildings, at least in some of the countries. Met haast alle conclusies kan ik eens zijn.

Op de website van het eerder in mijn Blog aangehaalde Internationaal onderzoek een document tegen gekomen over advanced solar low energy buildings. Geen verschillen met onze opzet. Eerst een lage energie woning bouwen en deze dan proberen te voorzien van solar voor  verwarming en warm water. Belangrijk is en dat doen wij om het gehele gebouw te zien als een systeem. Je kan geen enkel deel los zien van elkaar. Wel blijkt dat het hun niet gelukt is om PCM’s (faseveranderingsmateriaal) als massa te gebruiken in de woning. Wij gaan dat ook niet doen tenzij er nog een bedrijf of fabikant is die dat uit wil proberen. Wij gaan hopelijk wel PCM’s gebruiken in de warmteopslag. Document is te lezen op. http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/SHCtask13/task13_advanced_solar_low_energy_buildings.pdf

Nulwoning.nl gaat samen met de (achterhoekse) ondernemers verder dan het Internationale onderzoek. Gaat het onderzoek met pcm’s niet verder dan een laboratorium model wij willen het in de praktijk uitproberen.
Ook het werken met verschillende teperaturen en de opslag in gedeeltes kunnen laden en ontladen gaat verder.
Jammer genoeg gaat het rapport over legionella niet in op andere manieren om legionella te bestreiden b.v. UV. Het is alleen een opsomming van het gevaar en de regelgeving in de verschillende landen.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.