Vogelaar stimuleert energiebesparing woningen met 4,5 miljoen euro (Bron VROM/EZ)

Vogelaar stimuleert energiebesparing woningen met 4,5 miljoen euro
Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars bij een innovatieve aanpak van energiebesparing in woningen. De bewindsvrouw stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de Unieke kansen regeling ‘Naar energieneutraal wonen’. De regeling geeft subsidie voor de extra investeringen die gemoeid zijn met het toepassen van vernieuwende energiebesparende plannen.
Innovatief energie besparen kan door technieken, maatregelen en processen op een nieuwe manier met elkaar te combineren. Daarvoor is een goede afstemming nodig met alle betrokkenen in de bouw, zoals lokale overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwers en andere betrokken partijen. Voor de extra investeringen die daar bij komen kijken, kunnen de partijen subsidie aanvragen.
Het kabinet heeft in het programma ‘Schoon en Zuinig’ ambities geformuleerd voor energiebesparing, toepassing van duurzame energie en reductie van CO2-uitstoot. Een belangrijk deel van deze ambities moet in de gebouwde omgeving worden gerealiseerd. De subsidieregeling sluit aan bij de plannen van het Platform EnergieTransitie Gebouwde Omgeving (PeGO). In het platform zetten bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk in voor een duurzame energievoorziening in 2050.
Met de regeling wil Vogelaar kennis verzamelen over slimme en betaalbare energieproeven. Deze proeven moeten zich op termijn lenen voor grootschalige toepassing voor verdere energiebesparing. De subsidie is bedoeld voor de extra investeringskosten die gemoeid zijn met de realisatie van de proeven in de praktijk. Deze regeling wordt in de loop van 2008 opgevolgd door een structureel innovatieprogramma voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor financiële steun van het ministerie, kunnen een aanvraag indienen bij SenterNovem, het agentschap dat de regeling uitvoert.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet onder andere de reductie van CO2-uitstoot minimaal 45 procent zijn van de uitstoot in 1990 inclusief de CO2-uitstoot ten gevolge van het huishoudelijk gebruik. Het project moet uit minimaal vijftig woningen bestaan die binnen drie jaar na de start van het project opgeleverd of gerenoveerd worden. Projecten worden beoordeeld in een aanbestedingsprocedure. Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. Een project scoort beter wanneer het geschikter is voor grootschalige toepassing en de kwaliteit van de woningen verbetert (denk aan comfort, binnenmilieu, duurzame materialen). Het maximale subsidiebedrag per project bedraagt 500.000 euro..
Tweets van @Nulwoning
Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2022. All Rights Reserved.